Privacy Policy

ఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్డేటాసంరక్షణమరియుగోప్య తకుఅతయ ంతప్రా ముఖ్య తఉందనిభావిస్త ంది

ఈ గో ప్ య తా వి ధా న ం లో , " ఎ ం ట్రో పి క్ టె క్ " లే దా ' ఎ ం ట్రో పి క్ టె క్న ా ల జీ స్ ' లే దా ' ఎ ఫె క్ ్ ల్య య బ్ ' లే దా ‘ క్రో మో ' లే దా " మే ము " లే దా "మన"లేదా"మా"అనేదిఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్మరియుదానిసబ్సి డరీలదాా రాసా ంతంగాలేదాఆప్రేట్చేయబడే ఉతప త్తత లు మరియు సేవలతోప్రటుగా అనిా వెబ్ సై ట్ లను (https://www.entropiktech.com https://affectlab.io https://www.chromo.io మరియు అనిా అనుబంధ సబ్ డొమై నుు మరియు డొమై ను తో సహా అయితేవీటికేప్రిమితంక్నకుండా)సూచిస్త ంది.ఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్త్తదివినియోగదారుమరియుక్ుయింట్ సమాచారానిా ఎల్య మరియు ఎప్పప డు సేక్రిస్త ందో ఈ గోప్య తా విధానం వివరిస్త ంది, ఇందులో మిమమ ల్నా వయ క్తి గతంగా గురిి ంచే సమాచారం ("వయ క్తి గతంగా గురిి ంచదగిన సమాచారం"), మేము అటువంటి సమాచారానిా ఎల్య ఉప్యోగిస్తత ము మరియు అటువంటి సమాచారానిా మేము ఇతరులకు బహిరగ తం చేసే ప్రిస్థి త్తలతో సహా ఉండవచ్చు . ఎంట్రో పిక్

టెక్నా లజీస్వెబ్ై ి ట్ు నుసందరిశ ంచేవినియోగదారులకుఈవిధానంవరిిస్త ంది;ఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్స్తస్ప్రు టాా రముు సై న్ అప్ చేయడం; లేదా ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ సేవలోు ఒక్దానిని ఉప్యోగించడం (am eeg, ఫేషియల్ క్రడంగ్, ట్చ్ టాో క్తంగ్, ఐ టాో క్తంగ్ లేదా సరేా అధయ యనంలో ప్రల్గగ నడంతో సహా) మేము సమాచార గోప్య తను గౌరవిస్తత ము. ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ ఆమోదించబడడ క్ు యింటుు లేదా ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ సరీా సు ను ఉప్యోగించే భాగస్తా ముల యొక్ు విధానాలను ఈ గోప్య తా విధానం క్వర్ చేయదని దయచేస్థ గమనించండ. తృ తీయప్క్ష గోప్య తా విధానాల గురించి సమాచారం కొరకు, దయచేస్థ వారి గోప్య తా విధానాలను సంప్ా దించండ.

మేము సేక్రించే సమాచారం మరియు మేము దానిని ఎల్య ఉప్యోగిస్తత ము

సంప్ాదించవలస్థనసమాచారం:మాసరీాస్నుఉప్యోగించడందాారా,మావెబ్ైిటెైప ఒక్ఫారం,మాసేల్ి లేదాక్స్మర్ సపోర్్ టీమోత ఇంట్రాక్షన్ లేదా ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ అధయ యనానిక్త ప్ా తిసప ందన దాా రా మీరు మీ సంప్ా దింప్ప సమాచారానిా మాకు అందించవచ్చు .

ఉప్యోగప్ప సమాచారం: మీరు సందరిశ ంచే వెబ్పప జీలు, మీరు క్తు క్ చేసేవి, మీరు చేసే చరయ లు, గూగుల్ అనాల్నటిక్ి లేదా ఇతర ఉప్క్రణాలు వంటి ఉప్క్రణాల దాా రా మీరు మా వెబ్ై ి ట్ మరియు/లేదా సరీా స్తో ఇంట్రాక్్ అయినప్పప డు మీ గురించి వినియోగ సమాచారానిా మేము సేక్రిస్తత ము.

ప్రిక్రం మరియు బ్రా జర్ డేటా: మా సరీా స్లను ప్రా పిత చేయడానిక్త మీరు ఉప్యోగించే ప్రిక్రం మరియు యాప్ నుండ మేము సమాచారానిా సేక్రిస్తత ము. ప్రిక్రప్ప డేటా అంటే ప్ా ధానంగా మీ IP చిరునామా, ఆప్రేటింగ్ స్థస్ మ్ వెరష న్, ప్రిక్రం రక్ం,స్థస్మ్మరియుప్నితీరుసమాచారంమరియుబ్రా జర్రక్ం.

ల్యగ్డేటా:నేటిచాల్యవెబ్ైిట్ుమాదిరిగా,మావెబ్సరారుు ల్యగ్ఫెైళ్ునునిలా చేస్తతయి,ఇవిప్రిక్రంఆసరారునుయాక్సిస్ చేస్కునా ప్ా తిస్తరీ డేటాను రిక్నర్డ చేస్తత యి. ల్యగ్ ఫెై ళ్లు ప్ా తి యాక్సి స్ యొక్ు సా భావానిక్త సంబంధంచిన డేటాను క్ల్నగి ఉంటాయి,వీటిలోఉదభ వించినIPచిరునామాలు,ఇంట్ర్నా ట్సరీా స్ప్రా వెైడరుు ,మాసైట్రు వీక్తషంచేవనరులు(HTMLపేజీలు, ఇమేజ్లు మొదలై నవి), ఆప్రేటింగ్ స్థస్ మ్ వెరష నుు , ప్రిక్ర రక్ం మరియు టెై మ్ స్త్ ంప్పు ఉంటాయి.

ర్నఫరల్సమాచారం:మీరుబాహ్య మూలంనుండఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్వెబ్సైటుు చేరుకునా ట్ుయితే(మరొక్వెబ్ైిట్ లేదా ఇమయిలోు ని ల్నంక్ వంటివి), మిమమ ల్నా మాకు సూచించిన మూలం గురించి సమాచారానిా మేము రిక్నర్డ చేస్తత ము.

థర్డ ప్రరీ్ లు మరియు ఇంటిగ్రో షన్ భాగస్తా ముల నుంచి సమాచారం: మీ సమాచారానిా మాతో షేర్ చేయడానిక్త లేదా మీరు ఆ సమాచారానిా ఆన్లై న్లు బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉంచడానిక్త ఆ థర్డ ప్రరీ్ లకు మీరు అనుమతి ఇచిు నట్ు యితే, మేము మీవయ క్తిగతసమాచారంలేదాడేటానుథర్డ ప్రరీ్లనుండసేక్రిస్తత ము.

నమోదు చేస్కునా వినియోగదారుల నుండ సేక్రించే అదనప్ప సమాచారం

ఖాతా సమాచారం: ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ సరీా స్ ("ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ రిజిస్ ర్డ యూజర్") ఉప్యోగించడానిక్త ముందు ఖాతారిజిసే్ేషన్అవసరంఅవుత్తంది.మీరుఖాతాక్రసంరిజిస్ర్చేస్కునా ప్పప డు,మేముమీమొదటిమరియుచివరి పేరును (క్ల్నపి పూరిి పేరుగా పిలుస్తత రు), వినియోగదారు పేరు, ప్రసా ర్డ మరియు ఇమయిల్ చిరునామాను సేక్రిస్తత ము.

బ్సల్ను ంగ్ సమాచారం: ఒక్వేళ్ మీరు ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ు పేమంట్ చేస్థనట్ు యితే, మీ బ్సల్ను ంగ్ వివరాలు, పేరు, చిరునామా, ఇమయిల్ చిరునామా మరియు మీరు ఎంచ్చకునా చెల్ను ంప్ప విధానానిక్త సంబంధంచిన ఆరిి క్ సమాచారం (ఉదా. క్సో డట్ క్నర్డ న్లంబరుమరియుగడువుతీరేతేదీలేదాబాయ ంకుఖాతాన్లంబరుమరియుబ్సల్ను ంగ్ప్రా సస్చేయడానిక్తఅవసరమై న సమాచారం)అందించాల్ని ఉంటుంది.

ప్ర ల్గగ నే వా రి పై సే క్ రి ం చే స మా చా ర ం

ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ రిజిస్ ర్డ లేదా నమోదు చేస్కునా వినియోగదారు ("ప్రరి్ స్థపంట్") దాా రా నియంతిో ంచబడే
ఎలక్ర్ ే ఎన్లి ఫలోగాో మ్ (EEG) మరియు/లేదా ఐ టాో క్తంగ్ (EyeTracking) మరియు/లేదా ఫేషియల్ క్రడంగ్ మరియు/లేదా సరేా అధయ యనంలో మీరు ప్రల్గగ ంటునా ట్ు యితే, మీరు వెబాు య ముు ప్రా ప్య తను అందించాల్ని ఉంటుంది మరియు రిక్నర్డ చేయబడుత్తనా మీ ఫేస్ వీడయోకు సమమ తి తెల్నయజేయాల్ని ఉంటుంది. మీ ముఖ్ం యొక్ు వీడయోని సేక్రించడానిక్త వెబాు య మిా ఎనేబుల్చేయడంక్రసంమీదాా రాసప ష్మై నసమమ తినిఅందించాల్న.సషనిా క్నయ నిి ల్చేయడందాా రాసషన్ సమయంలో ఏ సమయంలోన్లై నా సమమ తిని ఉప్సంహ్రించ్చక్రవచ్చు . భావోద్వా గానిా నిరాా రించడానిక్త ఐ-గ్రజ్ టాో కుు (x,y

క్రఆరిడ నేట్ి యొక్ు శ్రో ణి) మరియు ఫేషియల్ క్రడంగ్ అలోగ రిథంలను లక్తు ంచడానిక్త ఫేస్ వీడయోలను మన క్ంపూయ ట్రుు
విశ్రు షిస్తత యి. అధయ యనంలో ప్రల్గగ నడం క్రసం మీరు నమోదు చేసే సమాచారం (సరేా ప్ా శ్ా లకు సమాధానాలు వంటివి) దాా రా మినహా వీడయోలు మీతో అసోస్థయేట్ క్నవు. ప్ా భావిత ల్యయ బ్ EEG అధయ యనంలో ప్రల్గగ నడం దాా రా, అభిజ్ఞా మరియు
ప్ా భావిత ప్రామిత్తలను తెలుస్క్రవడం క్రసం ప్ా భావిత ల్యయ బ్ లేదా దాని అనుబంధ భాగస్తా మి(లు) హెడ్సి ట్ు ను ఉప్యోగించి మేము మీ శిష్ మై న బ్ా యిన్ తరంగాలను సేక్రిస్తత ము.

సమాచారం ఎంతక్నలం నిలా చేయబడుత్తంది

మాప్రిశోధనమరియువాయ ప్రరప్ాయోజనాలక్రసంమరియుచట్్ ందాా రాలేదాఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్నమోదుచేస్కునా వినియోగదారులులేదామీఅభ్య రినమేరకుఅవసరమై నంతవరకుమేమువయ క్తిగతసమాచారానిా నిలా చేస్తత ము.వయ క్తిగత సమాచారం ఇక్పై అవసరం లేనప్పప డు, మేము దానిని మా స్థస్ ము నుండ తొలగిస్తత ము.

వీడయోపోస్్ సరేా నిడలీట్చేయమనిరాతపూరా క్అభ్య రినఇచిు నతరువాత30రోజ్లలోు గాఫేషియల్వీడయోలు
శాశ్ా తంగా డలీట్ చేయబడతాయి. ఫేషియల్ ఇమేజ్లు వయ క్తి గతంగా గురిి ంచే ఏదై నా సమాచారానిక్త అసోస్థయేట్ చేయబడవు మరియుప్ాభావితల్యయబ్లేదాఎంట్రోపిక్టెక్నాలజీస్మోడల్ియొక్ు ఖ్చిుతతాతానిా మరుగుప్రచడంక్రసంమాతోమే నిలా చేయబడతాయి.

జిడపిఆర్ (GDPR) – ప్రల్గగ నేవారి హ్కుు ల గురిి ంప్ప కీ:

ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ నమోదు చేస్కునా వినియోగదారుగా ఉనా డేటా క్ంట్రో లర్ యొక్ు అభ్య రి న మేరకు ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్డేటానుప్రా సస్చేస్త నా ప్ప టికీ,GDPRక్తందమీహ్కుు లనుమీరుఅమలుచేయగలరనిమేము
ధృ వీక్రించాలనుకుంటునాా ం.

సషన్ యొక్ు ప్రా రంభ్ం మరియు చివరలోు , ప్రల్గగ నేవారిక్త మీ ఫేస్ వీడయో లేదా మదడు తరంగాలను డేటాకు జతచేయబడడ కీని మేము అందిస్తత ం( డలీట్ చేస్థన తరువాత కూడా). మీరు మమమ ల్నా సంప్ా దించి, ఈ కీని అందించినట్ు యితే, సేక్రించిన ఫేస్వీడయోడేటాయొక్ు స్థితినిమేముచెక్చేయవచ్చు .ఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్ఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్నమోదుచేస్కునా వినియోగదారులకు ప్రరి్ స్థపంటాగ మీ హ్కుు లను నిరా హించడంలో స్తయప్డట్ం క్రసం అనేక్ రక్నల టూల్ి ని కూడా అందించింది.

కుకీల యొక్ు ఉప్యోగం

ఎ ం ట్రో పి క్ టె క్న ా ల జీ స్ మా వె బ్ై ి ట్ు లో ఫ స్్ ప్ర రీ్ కు కీ ల ను ( ఎ ం ట్రో పి క్ టె క్న ా ల జీ స్ వె బ్ సై ట్ ( లు ) స్తి ని క్ ం గా మీ క్ ం పూ య ట్ ర్ లో నిలా చేసేచినా టెక్్ి ఫెైల్ి )నుమావెబ్సైట్లోు ,దిగువపేరొు నా ఒక్టిలేదాఅంతక్ంటేఎకుు వప్ాయోజనాలక్రసం ఉప్యోగించవచ్చు : ప్ా తేయ క్మై న మరియు తిరిగి వచేు సందరశ కులు మరియు/లేదా ప్రిక్రాలను గురిి ంచడంలో సహాయప్డటానిక్త;A/Bటెస్థ్ంగ్నిరా హించడం;మరియుమాసరా రుతోసమసయ లనునిరాా రిస్తత యి.బ్రా జరుు డొమై నులో మొదటి-ప్క్షకుకీలనుషేర్చేయవు.ఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్త్తదివినియోగదారులవెబ్బ్రా జింగ్యాక్త్విటీగురించి సమాచారానిా ప్రందడానిక్త లేదా నిలా చేయడానిక్త బ్రా జర్ క్నష్, ఫాు ష్ కుకీలు లేదా eTags వంటి ప్దా త్తలను ఉప్యోగించదు. కుకీలు ఉప్యోగించకుండా నిరోధంచాలనుకుంటే, అనిా కుకీలను తిరసు రించడానిక్త మీరు మీ బ్రా జర్ ప్రా ధానయ తలను సట్ చేయవచ్చు .

థర్డ ప్రరీ్లకుసమాచారానిా వెలుడంచడంమీవయ క్తిగతసమాచారానిా మేముఈక్తోందివిధంగాక్నకుండాఇతరథర్డ ప్రరీ్లతో ప్ంచ్చక్రము.

స రీ ా స్ ప్రా వెై డ రుు

ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ యూజర్ సమాచారం, మరియు దానిలో ఉనా ఏదై నా వయ క్తి గతంగా గురిి ంచదగిన సమాచారంతో సహా సమాచారానిా , ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ సరీా స్ (ఉదా. ఇమయిల్ క్మూయ నికేషన్ లు) యొక్ు స్తంకేతిక్ మరియు
అడమ నిసే్ ే టివ్ అంశాలను స్లభ్తరం చేయడంలో సహాయప్డే నిరిా ష్ థర్డ ప్రరీ్ క్ంపనీలు మరియు వయ కుి లతో ప్ంచ్చక్రవచ్చు లేదా ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ (ఉదా. హోస్థ్ ంగ్ సరీా స్లు) యొక్ు నిరా హ్ణకు సంబంధంచిన విధులను నిరా రిి ంచవచ్చు . ఈ థర్డ ప్రరీ్లుమాతరఫునవిధులనునిరా రిిస్తత యిమరియుఏదైనాఇతరప్ాయోజనంకొరకుఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్యూజర్ సమాచారానిా బహిరగ తం చేయరాదని లేదా ఉప్యోగించరాదని మరియు అటువంటి డేటాకు అనధీక్ృ త ప్రా ప్య తను నిరోధంచడానిక్త తగిన భ్దా తా చరయ లను ఉప్యోగించరాదని ఒప్ప ందబదా ంగా బాధయ త వహిస్తత రు. అయితే, అటువంటి థర్డ ప్రరీ్ దాా రా ఉలు ంఘన లేదా భ్దా తా లోప్ం ఫల్నతంగా వయ క్తి గతంగా గురిి ంచదగిన సమాచారం వెలు డంచినట్ు యితే ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ బాధయ త వహించదు.

ల్యఎన్లా ర్ని మ ంట్మరియులీగల్ప్రా సస్

ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ు క్ు యింట్ యూజర్ సమాచారం (వయ క్తి గతంగా గురిి ంచదగిన సమాచారంతో సహా) వెలు డంచే హ్కుు కూడాదఖ్లుప్డఉంటుంది:(i)చటా్ లనుప్రటించడంలేదాచట్్బదామైనఅభ్యరినలుమరియుచట్్ప్రమైనప్ాక్తోయ, జ్లయ డీషియల్ప్రా సీడంగ్,లేదాక్రరు్ ఆరడర్(ii)ఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్,మాఏజంటుు ,క్ుయింట్లుమరియుఇతరులయొక్ు హ్కుు లుమరియుఆస్థతనిసంరక్తషంచడంకొరకుమాఅగిోమంట్లు,ప్రలసీలుమరియుఉప్యోగనిబంధనలనుఅమలు చేయడం లేదా (iii) ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ యొక్ు వయ క్తి గత భ్దా తను సంరక్తష ంచడం కొరకు అతయ వసర ప్రిస్థి త్తలోు , దాని క్ ు యి ం టుు , లే దా ఎ వ ర్న ై నా వ య క్త ి .

బ్సజిన్లస్ సేల్

ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్, లేదా గణనీయంగా దాని యొక్ు అనిా ఆస్త లు, మరొక్ క్ంపనీ లేదా వారస్ల సంసి దాా రా ప్రందినట్ు యితే, ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ క్ు యింట్ సమాచారం అనేది కొనుగోలుదారుడు లేదా వారస్డ దాా రా బదిలీ చేయబడడ లేదాప్రందినఆస్త లోు ఒక్టిగాఉంటుంది.అటువంటిబదిలీలుజరగవచు నిమరియుఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్లేదా దాని యొక్ు ఆస్త లను కొనుగోలు చేసే లేదా వారస్డు ఎవర్నై నా ఈ ప్రలసీలో పేరొు నబడడ అటువంటి బదిలీ లేదా సముప్రరజ నకు ముందు ప్రందిన మీ సమాచారానిా సేక్రించడం, ఉప్యోగించడం మరియు బహిరగ తం చేయడం కొనస్తగించవచు ని మీరు ధృ వీక్రిస్త నాా రు.

మీవయక్తిగతసమాచారంయొక్ు భ్దాత

మీవయ క్తిగతసమాచారంయొక్ు భ్దాతమాకుచాల్యముఖ్య ం.టాో నిి మ షన్సమయంలోమరియుమేముదానిని
అందుకునా తరువాత, మాకు సబ్సమ ట్ చేయబడడ వయ క్తి గత సమాచారానిా సంరక్తష ంచడం క్రసం మేము స్తధారణంగా ఆమోదించబడడ ఇండసీ్ ే ప్ా మాణాలను అనుసరిస్తత ం. వీటిక్త ఉదాహ్రణలు ప్రిమిత మరియు ప్రసా ర్డ -సంరక్తష త ప్రా ప్య త, అధక్ భ్దాతప్బ్సుక్/పైేవేట్కీలుమరియుప్ాస్తరానిా రక్తషంచడానిక్తSSLఎనిుేప్షన్.అయితే,ఇంట్ర్నాట్దాారాప్ాస్తరంచేసేఏ ప్ దా తి , లే దా ఎ ల క్న్ ే ని క్ సో్ రే జీ వి ధా న ం కూ డా 1 0 0 % స్ ర క్తష త ం క్న దు . అ ం దు వ లు , దా ని స ం పూ రణ భ్ దా త కు మే ము హా మీ
ఇవా లేము.

EUపౌరులకునిరిాష్ నిబంధనలు GDPR క్తంద EU పౌరుల హ్కుు లు

ఒక్వేళ్మీరుయూరోపియన్యూనియన్యొక్ు పౌరుడుఅయితే,మీవయక్తిగతసమాచారానిా ఇతరులుఏవిధంగా హాయ ండల్ చేస్తత రనే దానిక్త సంబంధంచి మీకు కొనిా హ్కుు లుంటాయి. ఈ హ్కుు లు:

  1. మీ వయ క్తి గత సమాచారం ఏవిధంగా ఉప్యోగించబడుత్తందో తెల్నయజేసే హ్కుు
  2. మీ వయ క్తి గత సమాచారానిా యాక్సి స్ చేస్కునే హ్కుు మరియు అది ఏవిధంగా ప్రా సస్ చేయబడుత్తంది.
  3. సరిక్ననిలేదాఅసంపూరణమైనవయక్తిగతసమాచారానిా సరిదిద్వేహ్కుు.
  4. మొతతంలేదాఏదైనావయక్తిగతడేటానుతొలగించేహ్కుు .
  5. ప్రా సస్థంగుా ప్రిమితంచేసేహ్కుు ,అంటే,మీవయ క్తిగతడేటాయొక్ు ప్రా సస్థంగిా నిరోధంచేలేదాఅణచివేసేహ్కుు .
  6. డేటాపోర్బ్సల్నటీహ్కుు -ఇదివయ కుి లుతమసా ంతప్ాయోజనంక్రసంవారివయ క్తిగతడేటానునిలుప్పక్రవడానిక్తమరియు తిరిగిఉప్యోగించ్చక్రవడానిక్తఅనుమతిస్త ంది.
  7. నిరిాష్ ప్రిస్థిత్తలోు ,మీవయ క్తిగతడేటానుఏప్ాయోజనంక్రసంఅందించబడందోఆప్ాయోజనంక్ంటేభినా మై నరీతిలో ఉప్యోగించడానిా అభ్య ంతరపటే్ హ్కుు .
  8. మానవ జోక్య ం లేకుండా మీ డేటా ఆధారంగా ఆట్రమేటెడ్ నిరణ యం తీస్క్రవడం లేదా ప్రా ఫెై ల్నంగుా నిరోధంచే హ్కుు . ఒక్వేళ్ మీరు ఈ హ్కుు లను వినియోగించ్చక్రవాలని అనుకునా ట్ు యితే, GDPR@ENTROPIKTECH.COM వదే

మమమ ల్నా సంప్ా దించండ.

ఈ గోప్య తా విధానానిక్త మారుప లు

ఈ గోప్య తా విధానానిా నియతానుస్తరంగా సవరించే లేదా సవరించే హ్కుు ఎంట్రో పిక్ టెక్నా లజీస్ు దఖ్లు ప్డ ఉంటుంది. మేము వయ క్తి గతంగా గురిి ంచే సమాచారానిా సేక్రించే, ఉప్యోగించే లేదా బహిరగ తం చేసే విధానంలో మేము భౌతిక్ మారుప లు చే స్థ న ట్ు యి తే , ఎ ం ట్రో పి క్ టె క్న ా ల జీ స్ వె బ్ై ి ట్ు పై ఒ క్ స ప ష్ మై న మ రి యు ప్ా ము ఖ్ ప్ా క్ ట్ న ను పో స్్ చే య డ ం దా ా రా లే దా మీ ఇమయిల్చిరునామావంటిమీఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్ఖాతాసంప్ాదింప్పసమాచారానిక్తప్ాతయ క్షక్మూయ నికేషన్దాా రా మేము మీకు తెల్నయజేస్తత ము. మేము ప్రంద్వ సమాచారానిా ఉప్యోగించడం మరియు బహిరగ తం చేయడం అనేది దిగువ

పేరొు నా వాటిక్త లోబడ ఉంటుంది: (1) అటువంటి సమాచారం సేక్రించే సమయంలో అమలోు ఉనా గోప్య తా విధానం లేదా (2)మీకునిరామ ణాతమ క్న్లటీస్ఉనా ఏదైనాతదుప్రిగోప్య తావిధానం.ఈగోప్య తావిధానానిక్తమటీరియల్మారుప ల యొక్ు నిరామ ణాతమ క్న్లటీస్తరువాతఎంట్రో పిక్టెక్నా లజీస్యొక్ు మీనిరంతరప్రా ప్య తలేదాఉప్యోగంఏవెైనా సవరణలు మరియు/లేదా మారుప లకు సమమ తిని క్ల్నగి ఉంటుంది.

ప్ాశ్ా లులేదాక్నమంట్ి

ఈ గోప్య తా విధానం గురించి మీకు ఏవెై నా ప్ా శ్ా లు లేదా వాయ ఖ్య లు ఉనా ట్ు యితే, దయచేస్థ info@entropiktech.com వదే ఇమయిల్ దాా రా మమమ ల్నా సంప్ా దించండ.