Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตวั
Entropik Technologies ถอื ว่าการปกป้องขอ้ มูลและความเป็นส่วนตวั มคี วามสาคญั ยงิ่

ในนโยบายความเป็นส่วนตวันี้“EntropikTech”หรือ'EntropikTechnologies'หรอื 'AffectLab'หรอื 'Chromo'หรือ“เรา” หรอื“เรา”หรอื“ของเรา”หมายถงึเวบ็ไซต์ทงั้หมด(รวมถงึแต่ไม่จากดัเพยีงhttps://www.entropiktech.com https://affectlab.iohttps://www.chromo.ioและโดเมนย่อยและโดเมนท่เีก่ยีวขอ้งทงั้หมด)พร้อมกบัผลติภณัฑ์และบรกิารท่ี Entropik Technologies เป็นเจ้าของและ บริษทั ในเครอื นโยบายความเป็นส่วนตวั นี้อธบิ ายว่า Entropik Technologies รวบรวมขอ้มูลผู้ใช้และลูกค้าปลายทางอย่างไรและเม่อืใดซึ่งอาจรวมถงึข้อมูลท่รีะบุตวัตนของคุณ(“ขอ้มูลส่วนบุคคลท่สีามารถระบุตวัตนได้”) วธิที่เีราใช้ข้อมูลดงักล่าวและสถานการณ์ท่เีราอาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่ผู้อ่นื .นโยบายนี้ใช้กบัผู้ใช้ท่เีย่ยีมชมเวบ็ไซต์Entropik Technologies สมคั รใช้งานแพลตฟอร์ม Entropik Technologies SaaS หรอื ใช้บริการของ Entropik Technologies อย่างใดอย่างหนึ่ง(รวมถงึการเขา้ร่วมในameegการเขา้รหสัใบหน้าการตดิตามการสมัผสัการตดิตามดวงตาหรอืการศึกษาแบบสารวจ) เราเคารพความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลโปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตวันี้ไม่ครอบคลุมแนวปฏบิตัขิองลูกค้าหรอืพนัธมติรท่ไีด้รบัการอนุมตัขิอง Entropik Technologies ซึ่งอาจใช้บรกิ ารของ Entropik Technologies สาหรบัขอ้มูลเก่ยีวกบัแนวปฏบิตัดิ้านความเป็นส่วนตวัของบุคคลท่สีามโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของพวกเขา

ขอ้ มูลท่เี รารวบรวมและวธิ ีการใช้งาน

ขอ้ มูลการตดิ ต่อ: คุณอาจให้ขอ้มูลการตดิต่อของคุณแก่เราไม่ว่าจะผ่านการใช้บริการของเราแบบฟอร์มบนเวบ็ไซต์การโต้ตอบกบัฝ่ายขายหรอืทมีสนับสนุนลูกค้าของเราห รอื การตอบสนองต่อการศกึ ษาของ Entropik Technologies

ขอ้มูลการใช้งาน:เรารวบรวมขอ้มูลการใช้งานเก่ยีวกบัคุณรวมถงึหน้าเวบ็ท่คีุณเย่ยีมชมสงิ่ท่คีุณคลิกการกระทาของคุณผ่านเคร่อืงมอืต่างๆเช่น Google Analytics หรอื เคร่อื งมืออ่นื ๆ เม่อื ใดก็ตามท่คี ุณโต้ตอบกบั เวบ็ ไซต์และ / หรอื บริการของเรา

ขอ้ มูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์: เรารวบรวมขอ้ มูลจากอุปกรณ์และแอปพลเิ คชนั ท่คี ุณใช้เพ่อื เขา้ ถงึ บรกิ ารของเรา ขอ้ มูลอุปกรณ์ส่วนใหญ่หมายถงึ ท่อี ยู่ IP เวอร์ชนั ระบบปฏบิ ตั กิ ารประเภทอุปกรณ์ข้อมูลระบบและประสทิ ธภิ าพและประเภทเบราว์เซอร์

ขอ้ มูลบนั ทกึ : เช่นเดยีวกบัเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ของเราจะจดัเก็บไฟล์บนัทกึท่บีนัทกึขอ้มูลทุกครงั้ท่อีุปกรณ์เขา้ถงึเซิร์ฟเวอร์เหล่านนั้ ไฟล์บนัทกึประกอบด้วยขอ้มูลเก่ยีวกบัลกัษณะของการเขา้ถงึแต่ละรายการรวมถงึท่อียู่IPต้นทางผู้ให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตทรพัยากรท่ดีูบนไซต์ของเรา (เช่นหน้าHTMLรูปภาพเป็นต้น)เวอร์ชนัของระบบปฏบิตักิารประเภทอุปกรณ์และการประทบัเวลา

ขอ้ มูลการอ้างองิ : หากคุณเขา้ มาท่เี วบ็ ไซต์ของ Entropik Technologies จากแหล่งภายนอก (เช่นลงิ ก์บนเวบ็ ไซต์อ่นื หรอื ในอเี มล) เราจะบนัทกึขอ้มูลเก่ยีวกบัแหล่งท่อี้างองิคุณมาให้เรา

ขอ้ มูลจากบุคคลท่สี ามและพนั ธมติ รการผสานรวม: เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืขอ้มูลจากบุคคลท่สีามหากคุณอนุญาตให้บุคคลท่สีามเหล่านนั้แบ่งปันขอ้มูลของคุณกบัเราหรอืท่ที่คีุณทาให้ขอ้ มูลนนั้ เปิดเผยต่อสาธารณะทางออนไลน์

ขอ้มูลเพมิ่เตมิท่รีวบรวมจากผู้ใช้ท่ลีงทะเบยีน

ขอ้มูลบญัช:ีจาเป็นต้องลงทะเบยีนบญัชกี่อนจงึจะสามารถใช้บรกิารEntropikTechnologies(“ผู้ใช้ท่ลีงทะเบยีนEntropik Technologies”)เม่อืคุณลงทะเบยีนบญัชเีราจะรวบรวมช่อืและนามสกุลของคุณ(เรยีกรวมกนัว่าช่อืเต็ม)ช่อืผู้ใช้รหัสผ่านและท่อียู่อเีมล

ขอ้ มูลการเรยี กเก็บเงนิ : หากคุณชาระเงนิ ให้กบั Entropik Technologies เราขอให้คุณระบุรายละเอยีดการเรยีกเก็บเงนิช่อืท่อียู่ท่อียู่อเีมลและขอ้มูลทางการเงนิท่สีอดคล้องกบัวิธกีารชาระเงนิท่คีุณเลือก (เช่นหมายเลขบตัรเครดติและวนัหมดอายุหรอืธนาคารหมายเลขบญัชแีละขอ้มูลท่จีาเป็นในการดาเนินการเรยีกเก็บเงนิ)

ขอ้มูลท่รีวบรวมเก่ยีวกบัผู้เขา้ร่วม

หากคุณเขา้ร่วมในElectroencephalogram(EEG)และ/หรอื EyeTrackingและ/หรอืการศกึษาการเขา้รหสัใบหน้าและ/ หรอื แบบสารวจท่คี วบคุมโดยผู้ใช้ท่ลี งทะเบยี นหรอื ไม่ลงทะเบยี นของ Entropik Technologies (“ ผู้เขา้ ร่วม”)

คุณอาจต้องให้การเขา้ถงึเวบ็แคมและยนิยอมให้กาลงับนัทกึวดิโีอใบหน้าของคุณ คุณต้องได้รบัความยนิยอมอย่างชดัแจ้งเพ่อืเปิดใช้เวบ็แคมเพ่อืรวบรวมวดิโีอใบหน้าของคุณ ความยนิยอมอาจถูกเพกิถอนได้ตลอดเวลาในระหว่างเซสชนัโดยการยกเลกิเซสชนัคอมพวิเตอร์ของเราวเิคราะห์วดิโีอใบหน้าเพ่อืคานวณแทรก็สายตา (ชุดพกิ ดั x, y) และอลั กอริธมึ การเขา้ รหัสใบหน้าเพ่อื กาหนดอารมณ์ วดิ โี อจะไม่เก่ยี วขอ้ งกบั คุณยกเว้นผ่านทางขอ้ มูลท่คี ุณป้อนเพ่อื เขา้ ร่วมการศกึ ษา (เช่นคาตอบสาหรบัคาถามแบบสารวจ)โดยการเขา้ร่วมการศกึษาEEGท่มีผีลกระทบ

ขอ้ มูลถูกเก็บไว้นานแค่ไหน

เราจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตราบเท่าท่จีาเป็นสาหรบัการวจิยัและวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของเราและตามท่กีฎหมายกาหนดหรอืตามคาขอของผู้ใช้ท่ลีงทะ เบยี นของ Entropik Technologies หรอื คุณ เม่อื ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่จาเป็นอีกต่อไปเราจะลบขอ้ มูลนนั้ ออกจากระบบของเรา

วดิโีอเก่ยีวกบัใบหน้าจะถูกลบอย่างถาวรภายใน30วนัเม่อืมกีารส่งคาขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่อืลบแบบสารวจโพสต์วดิโีอ
ภาพใบหน้าจะไม่เช่อื มโยงกบั ขอ้ มูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่สี ามารถระบุตวั ตนได้และจะถูกเก็บไว้เพ่อื ปรบั ปรุงความแม่นยาของโมเดลของ AffectLab หรอื Entropik Technologies เท่านนั้

GDPR-คยี์การระบุสทิธขิ์องผู้เขา้ร่วม:

แม้ว่า บรษิ ทั Entropik Technologies จะประมวลผลขอ้ มูลตามคาร้องขอของผู้ควบคุมขอ้ มูลท่เี ป็นผู้ใช้ท่ลี งทะเบยี นของ Entropik Technologiesเราต้องการให้แน่ใจว่าคุณสามารถดาเนินการตามสทิธขิ์องคุณภายใต้GDPR

ในช่วงเรมิ่ต้นและส้นิสุดเซสชนัเราจะให้คยี์ท่เีช่อืมโยงกบัวดิโีอใบหน้าหรอืคล่นืสมองของคุณแก่ผู้เขา้ร่วม(แม้จะลบไปแล้ว)
หากคุณตดิ ต่อเราและให้รหสั นี้เราสามารถตรวจสอบสถานะของขอ้ มูลวดิ โี อใบหน้าท่รี วบรวมได้ Entropik Technologies ยงัจดัเตรยีมเคร่อืงมือต่างๆให้กบัผู้ใช้ท่ลีงทะเบยีนของEntropikTechnologiesเพ่อืช่วยในการจดัการสทิธขิ์องคุณในฐานะผู้เขา้ร่วม

การใช้คุกก้ี

Entropik Technologies อาจใช้คุกก้ขี องบุคคลท่หี นึ่ง (ไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กท่เี วบ็ ไซต์ Entropik Technologies จดัเก็บไว้ในคอมพวิเตอร์ของคุณ)บนเวบ็ไซต์ของเราเพ่อืวตัถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:เพ่อืช่วยระบุผู้เย่ยีมชมและ/
หรอื อุปกรณ์ท่ไี ม่ซ้ากนั และกลบั มา ดาเนินการทดสอบ A / B และวนิ ิจฉัยปัญหาเก่ยี วกบั เซิร์ฟเวอร์ของเรา
เบราว์เซอร์ไม่แชร์คุกก้ขี องบุคคลท่หี นึ่งขา้ มโดเมน Entropik Technologies ไม่ใช้วธิ กี ารต่างๆเช่นแคชของเบราว์เซอร์แฟลชคุกก้หี รอื eTag เพ่อืรบัหรอืจดัเก็บขอ้มูลเก่ยีวกบักจิกรรมการท่องเวบ็ของผู้ใช้

คุณสามารถตงั้ ค่าการตงั้ ค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพ่อื ปฏเิ สธคุกก้ที งั้ หมดหากคุณต้องการป้องกนั ไม่ให้ใช้คุกก้ี

การเปิดเผยขอ้มูลไปยงับุคคลท่สีามเราไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับุคคลท่สีามนอกเหนือจากดงัต่อไปนี้

ผู้ให้บรกิ าร

ขอ้ มูลซึ่งรวมถงึ ขอ้ มูลผู้ใช้ Entropik Technologies และขอ้ มูลท่สี ามารถระบุตวั บุคคลได้ท่อี ยู่ในนนั้ อาจถูกแบ่งปันกบั บรษิ ทั และบุคคลภายนอกบางรายท่ชี ่วยอานวยความสะดวกด้านเทคนิคและการบรหิ ารของบรกิ าร Entropik Technologies
(เช่นการส่อื สารทางอเี มล) หรือดาเนินการฟังก์ชนั ท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั การบรหิ ารงานของ Entropik Technologies (เช่นบรกิ ารโฮสต้งิ ) บุคคลท่สี ามเหล่านี้ปฏบิ ตั งิ านในนามของเราและมหี น้าท่ตี ามสญั ญาท่จี ะไม่เปิดเผยหรอื ใช้ขอ้ มูลผู้ใช้ Entropik Technologies เพ่อืวตัถุประสงค์อ่นืใดและใช้มาตรการรักษาความปลอดภยัท่เีหมาะสมเพ่อืป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ได้รบัอนุญาตอย่างไรก็ตาม

Entropik Technologies

จะไม่รบัผดิชอบในกรณีท่มีกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่สีามารถระบุตวัตนได้อนัเป็นผลมาจากการละเมดิหรอืการรักษาความปลอดภยัท่ลี่วงเลยโดยบุ คคลท่สี ามดงั กล่าว

การบงั คบั ใช้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

Entropik Technologies ขอสงวนสทิ ธใิ์ นการเปิดเผยขอ้ มูลผู้ใช้ลูกค้า (รวมถึงขอ้ มูลส่วนบุคคลท่สี ามารถระบุตวั ตนได้) เพ่อื : (i)
ปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายหรอื เพ่อื ตอบสนองต่อคาร้องขอท่ชี อบด้วยกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายการพจิ ารณาคดหี รือคาสัง่ ศาล (ii)
เพ่อื ปกป้องสิทธแิ ละ ทรพั ย์สนิ ของ Entropik Technologies ตวั แทนลูกค้าของเราและอ่นื ๆ รวมถงึบงัคบัใช้ขอ้ตกลงนโยบายและเง่อืนไขการใช้งานของเราหรอื(iii)ในกรณีฉุกเฉินเพ่อืปกป้องความปลอดภยัส่วนบุคคลของEntropik Technologies ลูกค้าหรอื บุคคลใด ๆ

การขายธุรกิจ

หากบรษิทัEntropikTechnologiesหรือทรพัย์สนิส่วนใหญ่ทงั้หมดถูกซื้อโดยบรษิทัอ่นืหรอืหน่วยงานท่สีบืทอดขอ้มูลลูกค้าของ Entropik Technologies จะเป็นหนึ่งในทรพั ย์สนิ ท่โี อนหรือได้มาโดยผู้ซื้อหรอื ผู้สบื ทอด

คุณรบั ทราบว่าการถ่ายโอนดงั กล่าวอาจเกดิ ข้นึ และผู้ซื้อหรอื ผู้สบื ทอดของ Entropik Technologies หรอื ทรพั ย์สนิ ของ บรษิ ทั อาจยงั คงรวบรวมใช้และเปิดเผยขอ้ มูลของคุณท่ไี ด้มาก่อนการโอนหรอื การได้มาดงั กล่าวตามท่กี าหนดไว้ในนโยบาย

ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสงิ่สาคญัสาหรบัเรา เราปฏบิตัติามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่เีป็นท่ยีอมรบัโดยทวั่ไปเพ่อืปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลท่สี่งถงึเราทงั้ในระหว่างการส่งและเม่อืเราได้รบั ตวัอย่างของสง่ิเหล่าน้ีได้แก่การเขา้ถงึท่ีจากดัและมกีารป้องกนัด้วยรหสัผ่านคยี์สาธารณะ/ส่วนตวัท่มีคีวามปลอดภยัสูงและการเขา้รหัสSSL เพ่อืป้องกนัการส่งขอ้มูลอย่างไรก็ตามไม่มวีธิกีารส่งผ่านอนิเทอร์เน็ตหรือวธิีการจดัเก็บขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ท่ปีลอดภยั100% ดงันนั้เราจงึไม่สามารถรบัประกนัความปลอดภยัได้อย่างแน่นอน

ขอ้กาหนดเฉพาะสาหรบัพลเมอืงสหภาพยุโรป

สทิธขิองพลเมอืงสหภาพยุโรปภายใต้GDPR

หากคุณเป็นพลเมอืงของสหภาพยุโรปคุณมสีิทธบิ์างประการเก่ยีวกบัวธิที่ผีู้อ่นืจดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณสทิธเิหล่านี้ได้แก่:

  1. สทิธทิ์่จีะได้รบัแจ้งว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกนาไปใช้อย่างไร
  2. สทิ ธใิ์นการเขา้ ถงึ ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณและวธิ ีการประมวลผล
  3. สทิ ธใิ์นการแก้ไขขอ้ มูลส่วนบุคคลท่ไี ม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

4. สทิ ธใิ์นการลบขอ้ มูลส่วนบุคคลทงั้ หมดหรือทงั้ หมด

5.สทิธใิ์นการจากดัการประมวลผลนนั่คอืสทิธใิ์นการบล็อกหรือระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ

6.สทิธิในการเคล่อืนย้ายขอ้มูล-ทาให้บุคคลสามารถเก็บรกัษาและนาขอ้มูลส่วนบุคคลกลบัมาใช้ใหม่ได้ตามวตัถุประสงค์ของตนเอง

7. สทิ ธใิ ์ นการคดั ค้านในบางสถานการณ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะท่แี ตกต่างไปจากวตั ถุประสงค์ท่ใี ห้ไว้
8.สทิ ธใิ์นการป้องกนั การตดั สนิ ใจโดยอตั โนมตั หิ รอื การจดั ทาโปรไฟล์ตามขอ้ มูลของคุณโดยไม่ต้องมกี ารแทรกแซงจากมนุษย์

การเปล่ยีนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี้

Entropik Technologies ขอสงวนสทิ ธใิ์ นการแก้ไขหรอื ปรบั เปล่ยี นนโยบายความเป็นส่วนตวั น้ีเป็นครงั้ คราว หากเราทาการเปล่ยีนแปลงอย่างมนีัยสาคญั กบัวิธที่เีรารวบรวมใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลระบุตัวบุคคลเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ประกาศท่ชีดัเจน และโดดเด่นบนเวบ็ ไซต์ของ Entropik Technologies หรอื ผ่านการส่อื สารโดยตรงไปยงั ขอ้ มูลตดิ ต่อบญั ชี Entropik Technologies ของคุณเช่นท่อียู่อเีมลของคุณ.การใช้และการเปิดเผยขอ้มูลท่เีราได้รบัจะอยู่ภายใต้:(1) นโยบายความเป็นส่วนตวัท่มีผีลบงัคบัใช้ในเวลาท่รีวบรวมขอ้มูลดงักล่าวหรือ(2)นโยบายความเป็นส่วนตวัใดๆ
ท่ตี ามมาซึ่งคุณได้แจ้งให้ทราบอย่างสร้างสรรค์ การเขา้ ถงึ หรือใช้งาน Entropik Technologies ของคุณอย่างต่อเน่อืงหลงัจากการแจ้งอย่างสร้างสรรค์เก่ยีวกบัการเปล่ยีนแปลงท่เีป็นสาระสาคญัของนโยบายความเป็นส่วนตวันี้จะถอืเป็นการยนิยอมใ ห้มกี ารแก้ไขและ / หรอื แก้ไขใด ๆ

คาถามหรอื ความคดิ เหน็

หากคุณมคีาถามหรอืความคดิเหน็เก่ยีวกบันโยบายความเป็นส่วนตวันี้โปรดตดิต่อเราทางอเีมลท่ีinfo@entropiktech.com